Quý khách hàng vui lòng nhập số điện thoại phát sinh đơn hàng tại Triskins Hoặc 7 số cuối của dãy imie của thiết bị cần bảo hành
Thời gian tiếp nhận Bảo Hành sau 13h mỗi ngày
Lưu ý: Chỉ check được máy đã sử dụng dịch vụ tại Triskins

Cách lấy IMIE/How to check IMEI

Cách 1: Call -> *#06#

Cách 2:

Tiếng Việt: Cài đặt -> Cài đặt chung -> Giới thiệu -> 7 số IMEI cuối.

English: Settings -> Genneral -> About -> Last 7 IMEI digits